Visit HelsingørSmilingDanmark

Esrum Sø er Danmarks vandrigeste sø

Esrum sø er Danmarks næststørste sø. Esrum sø har et overfladeareal på 17,3 km²
Største dybde er 22,3 m. Med en gennemsnitsdybde på 13,5 m, har Esrum sø et vandvolumen på 233 mill. m³, hvilket er Danmarks største.
Esrum sø ejes af staten og administreres af Naturstyrelsen – Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Esrum sø har form som et stort badekar med dybe skrænter ikke langt fra bredden og en stor relativt flad bund. Den er dannet under sidste istid, formentlig ved at en stor isblok er blevet efterladt på stedet.

Oplandsarealet til Esrum sø (det landareal hvorfra Esrum sø modtager nedbør) er kun på 62 km², hvilket er lille i forhold til søens størrelse. Kun godt 3 gange søens areal. Tilløbene til Esrum sø består af mange små bække. Derudover forsynes Esrum sø med vand via nedbør og indsivning af grundvand. Søens afløb sker gennem Esrum Å fra Esrum sø´s nordende til Dronningmølle på nordkysten af Sjælland.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Gribskov og Esrum Sø

Oplandsarealet til Esrum sø (det landareal hvorfra Esrum sø modtager nedbør) er kun på 62 km², hvilket er lille i forhold til søens størrelse. Kun godt 3 gange søens areal. Tilløbene til Esrum sø består af mange små bække. Derudover forsynes Esrum sø med vand via nedbør og indsivning af grundvand. Søens afløb sker gennem Esrum Å fra Esrum sø´s nordende til Dronningmølle på nordkysten af Sjælland.

Flodemål i Esrum Sø
Vandstanden i Esrum Sø for henholdsvis sommer og vinter er bestemt ved en højesteretsdom i 1791 og er ikke blevet ændret siden. Der er ved søens udløb sat en flodemålssten, i hvilken der er hugget en rille. Rillens underkant er flodemålet, d.v.s. højeste sommervandstand som ligger 9,38 meter over havet (9,32 DVR90). Vandet må i sommerperioden 1.5. - 30.9. ikke holdes over dette mærke, mens det i de øvrige måneder må holdes 4 tommer (= 10 cm) over.

Afstrømningen gennem Esrum Å er meget lille i forhold til søens areal. Når vi åbner alle sluser kan vi kun sænke vandstanden i Esrum sø med ca. 0,6 millimeter i døgnet. Dette betyder at vandstanden i Esrum sø i nedbørsrige perioder kan stige op til 30 - 40 centimeter. Den største betydning for vandstanden i sommerhalvåret er fordampningen.

Esrum Møllegård er der et elværk, der kan udnytte vandkraften i vandrige perioder. I perioden 1985 - 2002 produceredes årligt 10– 60.000 kW. Herudover er der mølle og ålekiste.

Udskiftningen af vandet i Esrum sø sker langsomt. I gennemsnit udskiftes vandet over 12,7 år.

Esrum Sø er, gennem omfattende videnskabelige undersøgelser op gennem dette århundrede, en af de bedst undersøgte søer i verden.

badebro Esrum sø
Badebro Esrum sø

Vandkvaliteten er god i Esrum Sø
Vandkvaliteten og miljøtilstanden i Esrum Sø blev op gennem 1900-tallet gradvist dårligere på grund af en stigende belastning med spildevand fra de omkringliggende bysamfund. Esrum Sø bliver i varme somre plaget af blågrønalger. Siden 1971 er belastningen aftaget og er nu ganske ubetydelig.

I forhold til mange andre danske søer, er Esrum Sø meget ren og vandet er normalt godt at bade i.
Der har siden sommeren 2002 hvert år været nogle få tilfælde, hvor badende er blevet generet af ikter, som hører til den rene søs dyreliv.

Læs mere om ikter.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Fuglelivet i Esrum Sø

Fuglelivet på Esrum sø er mangeartet. Hvinanden, som tidligere var sjælden i Danmark som ynglefugl, er efter en målrettet opsætning af kasser, i dag nærmest en karakterfugl for Esrum Sø.
De almindeligste arter er hvinand, blishøne, gråand, troldand, toppet lappedykker, knopsvane og i de seneste år en betydelig mængde skarv. Antallet af skarver, i kolonien ved Møllekrogen i den sydlige ende af søen, kulminerede i 2004 med 677 reder og er siden faldet jævnt til 349 reder i 2011.


Svanen har mange steder rundt langs bredden nogle store reder gemt i tagrørerne.

Langs søbredden kan du se nogle store fuglekasser. Kasserne er opsat til hvinanden, som er en hulrugende fugl.
Læs mere om hvinanden og succesen med kasserne

Langfrøer Esrum sø
Langfrøer Esrum sø

Langfrøer på natterend omkring Esrum Sø
Løgfrøen bliver sjældnere og sjældnere, men den findes i Nordsjælland, da den lever på sandede jorder. Den er udelukkende nataktiv. I dagtimerne graver den sig ned. På en mild regnfuld sommernat kan man være heldig at se flere frøer sidde langs vejkanten. Her finder de insekter, edderkopper og orme.

Løgfrøen kan spores ved, at man lytter til lydene ved områdets vandhuller. Den kvækker især fra midten af april til sidst i maj, her har den sin yngleperiode. Den kvækker ofte under vandet og mest efter solnedgang. Løgfrøerne kvækker mere på varme forårsdage. Hannerne starter med at kvække, når vandtemperatur når op på ni grader.

badebro Esrum sø
Vandre forslag

Vandreture i Gribskov og ved søerne i området
Naturstyrelsen har i alt udgivet ni foldere, der dækker området Kongernes Nordsjælland.

I folder nummer 69 (Denne folder er delt op i en Tekst del Grib Skov og en Kort del Grib Skov kort kan man læse om Gribskov og Esrum Sø. Der findes en afmærket rute, hvor man går en lang tur i skoven, kommer forbi Esrum Kloster og går langs vestsiden af Esrum Sø. Hele den afmærkede rute er 13 kilometer lang. Man kan for eksempel parkere på p-pladsen ved Snevret Hus på Rishavevej og begynde vandreruten der.

Vandretursfolder nummer 5 Grib Skov dækker den sydvestlige del af Gribskov og Gribsø. Med udgangspunkt fra p-pladsen ved Enghavehus tæt på Helsingevej er der to afmærkede ruter på henholdsvis 3 og 6 kilometer. På den korte rute går man gennem skoven og går rundt om Grib Sø. På den lange rute går man gennem skoven og kommer forbi Nydam, Store Selbæksmose, Frederiks den andens Kanal og Fruebjerg.

fugletårn Esrum sø
Fugletårn

Fugletårn m/udsigt over Esrum Sø
Svanen har mange steder rundt langs bredden nogle store reder gemt i tagrørerne.

Møllekrogen i den sydlige ende af Esrum Sø er fuglereservat, her er adgang forbudt. Reservatgrænsen er afmærket med gule bøjer på Esrum Sø. Fra vores 2 fugletårne er der god udsigt over reservatet.

Mere om reservatet ved Stenholt Mølle

Om Stenholt Mølle

Fiskeri i Esrum Sø
Fiskeri i Esrum Sø

Ved udgangen af 1997 ophørte erhvervsfiskeriet på Esrum Sø. Ålefiskeriet var da faldet fra ca. 14 tons årligt til 388kg.
Esrum Sø’s fiskebestand består af søørred, ål, gedde, aborre, hork, brasen, skalle, suder og løje.
Blandt lystfiskere er søen specielt kendt for sine flotte gedder og store bestand af aborre.
Der findes en lille bestand af søørreder. Den største søørred fanget i 1996 var en hanfisk på 8,25 kg hvilket er danmarksrekord.

Lystfisker Esrum sø
Lystfisker Esrum sø

Siden erhvervsfiskeriets ophør har ålefiskeri været tilladt.
På et møde i Brugerrådet for Esrum Sø d. 30. 3. 2009 er det besluttet at give fiskeriet frit, dog må der ikke ske færdsel i rørzonen.
For fiskeri fra is gælder særlige regler.
Ålestangning, brug af selvfangende redskaber som f. eks. krogline, samt fiskeri med ruser og net (undtagen sænkenet til fangst af agnfisk) er ikke tilladt.
Regler for fiskeri i Esrum Sø (Pdf)
og om isfiskeri 

Ved lystfiskeri i Danmark, herunder også i Esrum Sø, skal man have fisketegn. Lystfiskertegnet kan købes på nettet, læs mere herom på Fiskedirektoratets hjemmeside

Læs historisk rids om Erhvervsfiskeriet på Esrum Sø (134 kb Pdf) og Lystsejlads og lystfiskeri på Esrum Sø (149kb Pdf) ved skovrider Lars Toksvig

Jagt på Esrum Sø
Der drives i dag ingen jagt på Esrum Sø
Læs historisk rids om Jagten på Esrum Sø (57 kb Pdf) ved skovrider Lars Toksvig

Friluftsliv Esrum sø
Friluftsliv

Friluftsliv
Badning og dykning er tilladt.

På Nødeboholt findes en primitiv overnatningsplads.

Der findes grillpladser flere steder langs søen.

Se en oversigt over publikumsfaciliteter ved Esrum Sø,
eller søg på alle grill- og lejrpladser m.m. i hele landet på udinaturen.dk.

 

sejlads Esrum sø
Sejlads på Esrum sø

Sejlads på Esrum Sø
Sejlads med kajak, kano, robåd, windsurfer og sejlbåd er tilladt. Joller og sejlbåde må højst være 7 meter lange og 2,50 meter brede.

Af hensyn til fuglelivet er kitesurfing ikke tilladt.

Katamaraner, tømmerflåder, pontonbåde og lignende må ikke lægges for svaj eller fortøjes ved private broer langs bredden.

Motorsejlads med benzin- og dieselmotorer kræver skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen – Nordsjælland. Naturstyrelsen – Nordsjælland har p.t. udstedt en generel tilladelse til brug af elmotorer, med den begrænsning at der indenfor en afstand af 100 meter fra land maximalt må sejles med 2 knob.

Isætning af både kan ske fra slæbestedet i Sørup havn efter aftale med havnefogeden.

Der må ikke ske færdsel i rørzonen.

Møllekrogen i den sydlige ende af søen er fuglereservat, her er adgang forbudt. Reservatgrænsen er afmærket med gule bøjer på Esrum Sø.

Det er ikke tilladt at sejle på Esrum Å fra søen til og med Snevret Skov, da der på denne strækning bl.a. er udlagt gydebanker til ørred.

Folder om sejlads på Esrum Sø ( 3Mb pdf )

Folder på engelsk Sailing at Lake Esrum (0,5 Mb pdf)

For robåde gælder ingen max. længde.

Regler for søen
Landbrugsministeriets regler af 26. maj 1962 for færdsel m.v. på Esrum Sø er stadig gældende.
Lystfiskeri er nu tilladt for alle. Fiskeri med langliner, ruser o. lign. er ikke tilladt.
Fuglereservatet i Møllekrogen er lukket for adgang. Regler for fuglereservatet.

Broer, bredsikring m.v.
Etablering og hovedrenovering (herunder genopførelse efter periode uden bro) af bådebroer og bredsikring kræver skriftlig tilladelse fra Naturstyrelsen – Nordsjælland og kommunen. Se vejledning i ansøgning og retningslinier for broer og bredsikring.

Bøjer udlagt i søen skal være synlige og forsynet med ejers navn og adresse.

sejlads Esrum sø
Færgefart og bådudleje

Færgefart og bådudleje på Esrum Sø
Fra skipperhuset drives færgefart på søen. Der sejles indtil videre kun på bestilling, men der er planer om fast rutefart i weekenden eller "telekald".

Færgefartens hjemmeside

Færgefart kan træffes på telefon 4848 0107

Landgang kan foretages ved Munkevangshus, Kongens Bøge, Dronningens Bøge, I Nødebo ved Kajakklubben, Nødeboholt, Sørup Havn, og ved Skipperhuset.

Læs historisk rids om Færgefarten på Esrum Sø  (121 kb Pdf) ved skovrider Lars Toksvig.

Udleje af kanoer og havkajakker
I sommerhalvåret kan man leje kanoer og havkajakker ved Skipperhuset i Sørup

Udlejningen træffes på tilf. 2083 4285 hver dag fra kl. 09.00 til kl. 19.00

Se Kajakudlejningens hjemmeside

Der gives instruktion inden afgang i havkajakkerne

Brugerråd
Der er nedsat et brugerråd for Esrum Sø

Brugerrådet skal forsøge at koordinere de mange forskellige brugerinteresser, der knytter sig til Esrum sø samt være rådgivende overfor Naturstyrelsen Nordsjælland vedrørende driften og benyttelsen af søen.

Færdsel på isen
Naturstyrelsen måler ikke istykkelse. Det er politiets ansvar at åbne for færdslen, når isen er tyk nok, typisk mindst 13 cm. Det er dog ikke en garanti for, at isen er sikker at færdes på, og derfor tager Naturstyrelsen intet ansvar for, om isen er sikker. Færdsel på isen er på eget ansvar.

I Nordsjællands politikreds er det dog forbudt at færdes på isen, med mindre der er skiltet med, at færdsel på isen er tilladt.

En cykelsti rundt om Esrum Sø er en del af den offentlige planlægning, men realiseringen af projektet er p.t. på vågeblus. Læs mere

Esrum sø
Sagn og den gode historie


Esrum Sø opstod af tågen
Et sagn om en grådig bondemand forsøger at forklare, hvordan Esrum Sø opstod.

En rig og grådig bondemand, havde en datter, som var lige så smuk og god, som han var ond. Han inddrog jorden fra sine fattige naboer, og når dyrene løb ud, narrede han dem fra naboerne.
Bonden ville have, at hans datter skulle giftes med en udvalgt rigmand. Men datteren var forelsket i en fattig karl.
Faderen svor, at hans eng ville blive til en sø, hvis hans datter giftede sig med sådan en stodder.

En dag hvor Bonden sad og tronede på en stor høstak ude på sin eng, mens karlene og pigerne var i gang med at høste hø, kom der en tyk tåge.

En høj røst lød: ”Mand mand, kom nu i land, nu begynder Esse at hvæse!”. Høstfolket så sig forvirret omkring og så nogle massive tågebanker komme rullende.
De skyndte sig at løbe, men bonden sad stadig og dagdrømte.

Da han igen vågnede op til dåd, kunne han ikke se en hånd for sig.

Pludselig forsvandt tågen og blev til stærk sol, samtidig kom der en mur af vand brusende mod ham. Bonden kunne ikke svømme og druknede. I samme øjeblik havde pigen sagt ja til sin karl i kirken.

Det siges, at tilblivelsen af Esrum Sø havde god indflydelse på folk i området.

Alle forbedrede sig og sidenhen blev stedet adeligt.
Derfor er aborrerne i Esrum sø også noble. De er ikke kannibaler, som aborrer i andre søer.

En naturvidenskabelig forklaring kunne være, at søen er skabt af en klump dødis fra sidste istid, der smeltede, da temperaturen steg.

 

Fredensborg Havn Esrum sø
Fredensborg Havn Esrum sø

Havne omkring Esrum Sø
Fra søens havneanlæg i Fredensborg og Sørup, dyrkes der udover lystfiskeri også sejl- og rosport. Havnene ejes af Naturstyrelsen – Nordsjælland som har overladt den daglige drift til lokale brugergrupper. Ønsker om havneplads rettes til:

Fredensborg Havn: Administreres af Sejlklubben Esrum Sø
Pladserne til kølbåde er normalt optaget, og der kan forekomme ventetid, dog normalt ikke lang ventetid.
Pladser til andre både med lav dybdegang og pladser på land er der altid god plads til.
Fredensborg Havn er mest til sejlbåde

Sørup Havn:
 Administreres af:
Sørup Havns Bådelav
Lindevej 2Esrum sø lystfisker robåde
3480 Fredensborg
tlf. 48245330

Henvendelse angående bådplads eller brug af slæbested til:
Havnefoged Britta Christensen
tlf. 26163480
email: Britta@post9.tele.dk

Øvrig henvendelse til formanden:
Anders Fisker
tlf. 48245330
email: af@fisker.dk

Ved Fredensborg Havn er i sommerhalvåret en 1000 meter Open Water svømmebane

sejlads Esrum sø
Esrum Sø

Publikumsfaciliteter ved Esrum Sø

Grill-plads. Pladserne ved Kongens- og Dronningens Bøge har en bro hvor færgemanden kan lægge til.
Der må sankes tørt brænde i skovbunden, men vil du være sikker, er det godt selv at medbringe grillkul.
Overnatning på pladserne er ikke tilladt.

*

Primitiv overnatningsplads. Her må du frit slå dit telt op for een eller to nætter. Der er bålplads og en lille bådebro.

*

Graverhuspladsen er forbeholdt spejdere og andre organisationer. Det kræver skriftlig tilladelse fra Frederiksborg Statsskovdistrikt at anvende lejrpladsen

Pladserne er alle angivet på vores vandretursfoldere. Her kan du også finde den nærmeste parkeringsplads.
Der gives ikke tilladelse til bilkørsel til pladserne.


Vil du vide mere om andre publikumsfaciliteter på skovdistriktet og i resten af landet, kan du søge på Friluftskortet.dk
Her finder du også ansøgningsskema til lejrpladserne.

Esrum sø
Støt Bådfarten Esum Sø


Bådfarten Esum Sø
samt Fændrikhus er en non-profit organisation, og er udelukkende drevet af frivillige. Vi er med andre ord afhængige ag frivillige og støtte fra lokalsamfundet

Færgefart -- Vi sejler fra solopgang til solnedgang i sejlsæsonen, som er fra den 1. maj til den 30. september. Vi har ingen fast sejlplan, men sejler på din efterspørgsel.

Bryllupper - Det er også muligt at afholde forskellige typer arrangementer i Fændrikhus uden for åbningstiderne eksempelvis bryllupper, familiefester og firmaarrangementer – og naturligvis kan I ankomme sejlende!

Esrum Å ved Fiskebro
Ved sluseværket reguleres vandstanden i Esrum Sø. Åens forløb herfra og til Esrum Mølle er ikke oprindelig. Det blev gravet i begyndelsen af 1600-tallet på foranledning af Christian IV, som derved kunne at forøge faldhøjden ved Esrum Mølle

Handicapegnethed.
Flere strækninger er egnet til kørestolsbrug. De er markeret på kortet med lilla. Vejene er asfalterede, men følger terrænet. En 1,5 km lang handicapegnet sti er etableret med udgangspunkt i P-pladsen ved Esrum Møllegård.

Offentlig transport.
Busrute 331 fra Helsinge/Helsingør stopper i Esrum.

Ridestier.
Der findes et sammenhængende ridestinet for hele Gribskov. Ridestierne er anlagt som en service for rytterne og med det formål i vis- se områder at adskille skovens forskellige brugergrupper til alles fordel.

Naturvejledning.
Naturvejlederne på Naturstyrelsen Nordsjælland arrangerer ture og giver råd og vejledning i forbindelse med aktiviteter. Gribskov - Esrum Sø administreres af Naturstyrelsen, Nordsjælland.